• Katalog
  • Elektronische Komponenten & Verbrauchsmaterialien
  • Aktive Komponenten
  • Wärmesensor DS18B20

Wärmesensor DS18B20

Direct waterproof DS18B20 digital temperature sensor (probe) a large number of original spot can be customized
$0.50 Kaufen